Czerwiec 04 2020 16:13:24
Czas UTC
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
IP
IP'
Visitor Globe
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· SR7NWK - co dalej?
· Przemiennik lokalny
· Jak? macie pr?dko?? ...
· dawno temu
· Powitanie i pytanie
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
Świat Radio Czerwiec 2020


Wspieramy

Rotator Bannerów
Staropolski Oddzia? Terenowy PZK OT-51
III Zawody Dzie? Kolejarza
NewsyRegulamin cz??ci HF
Organizator: Grzegorz Rymer SQ9JKD (sq9jkd@wp.pl); wsp?organizator i sponsor - Dyrekcja Zak?adu Przewozw Towarowych PKP CARGO w Tarnowskich Grach.
Patronat medialny: Redakcja magazynu "?wiat Radio"
Cel: popularyzacja Dnia Kolejarza w ?rodowisku krtkofalarskim.
Uczestnicy: stacje klubowe, nadawcy indywidualni oraz nas?uchowcy.
Termin: 26.11.2009 r. S? dwie niezale?ne tury:
I tura (CW i SSB) - w godzinach od 16.00 do 18.00 UTC.
II tura (RTTY) - od 18.00 do 19.00 UTC.
Obowi?zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
Pasmo i emisje: 80m SSB, CW, RTTY (zgodnie z obowi?zuj?cym band-planem).
?aczno?ci typu cross-mode nie s? zaliczane.
??czno?ci:
a) Ka?da stacja mo?e w danej chwili emitowa? tylko jeden sygna?.
b) Z t? sam? stacj? mo?na przeprowadzi? dana emisj? tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli ??czno?ci powtrzone tym samym rodzajem emisji nie s? punktowane ale nale?y je pozostawi? w logu. Je?eli pierwsza ??czno??sc jest poprawna, za duplikat zalicza sie 0 (zero) punktw. Je?eli pierwsza ??czno?? nie jest poprawna, zaliczana jest ta druga (duplikat).
d) U?ywanie telefonw lub Internetu do aran?owania ??czno?ci w zawodach jest niedozwolone.
Klasyfikacje:
Grupa A stacje klubowe na CW i SSB do 100W output
Grupa B stacje klubowe na RTTY do 50W output
Grupa C pozosta?e stacje na CW i SSB do 100W output
Grupa D pozosta?e stacje na SSB do 100W output
Grupa E pozosta?e stacje na CW do 100W output
Grupa F pozosta?e stacje na RTTY do 50W output
Grupa G nas?uchowcy (stacje indywidualne) na CW, SSB i RTTY
Punktacja:
(a) bezb??dne QSO na SSB i RTTY 1 pkt.
(b) bezb??dne QSO na CW 2 pkt.
(c) bezb??dne QSO ze stacj? kolejow? na SSB i RTTY 2 pkt.
(d) bezb??dne QSO ze stacj? kolejow? na CW 4 pkt.
(e) bezb??dne QSO ze stacj? organizatora (SQ9JKD) na SSB i RTTY - 3 pkt., na CW 5 pkt; stacja organizatora nie b?dzie klasyfikowana.
Uwaga! Za stacje kolejowe uznaje si? krtkofalowcw zatrudnionych w bran?y kolejowej (tak?e emerytw i rencistw), absolwentw szk? o profilu kolejowym oraz cz?onkw Polskiej Grupy FIRAC (Mi?dzynarodowego Zwi?zku Kolejarzy Krtkofalowcw): SP3IK, SP3LYR, SP5DZC, SP6BBE, SP8AJC/3Z8Z, SP9AHB, SP9WZJ, SP9EWM, SP9JPA, SQ2BXI, SQ3JPV/SN3B, SQ8LUH, SQ8JLP/SN8P,SQ9EJ, SQ9JKD, SQ9JTI i klub SP8YZZ..
Wynik ko?cowy: suma punktw za QSOs/HRDs. Poniewa? zawody rozliczane b?d? przez program komputerowy, samodzielne obliczanie wyniku nie jest konieczne.
Wywo?anie w zawodach: na CW i RTTY - Test SP, na SSB - Wywo?anie w zawodach.
Raporty i grupy kontrolne:
- RS(T) + nr QSO, pocz?wszy od numeru 01 (np. 59 01 lub 599 01).
- Stacje kolejowe podaj? RS(T) oraz litery KO (np. 59 KO lub 599 KO).
- Organizator podaje RS(T) oraz litery OR (np. 59 OR lub 599 OR).
Uwagi:
(a) Z t? sam? stacj? w I turze mo?na przeprowadzi? dwie ??czno?ci tj. jedn? na SSB i jedn? na CW.
(b) Obowi?zuj? logi z numeracj? ci?g?? dla I tury (SSB i CW) i osobny log dla II tury (RTTY).
(c) ??czno?ci mieszane w I turze s? niedozwolone.
Nas?uchowcy:
W dzienniku nas?uchowym ka?da stacja mo?e by? wykazana max 9 razy, tj. 3 razy na SSB, 3 razy na CW i 3 razy na RTTY. Nas?uchowcw obowi?zuje odebranie obydwu znakw i raportw. Punktacja jak dla nadawcw.
Uwaga: punktowany jest kompletny nas?uch, a nie oddzielnie dwie koresponduj?ce stacje; punkty zalicza si? dla pierwszego z podanych w logu korespondentw. Ten sam znak mo?e by? punktowany tylko jeden raz.
Dzienniki w ci?gu 14 dni na adres: sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) lub - Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. Ro?dzie?skiego 21, 42-600 Tarnowskie Gry.
Uwagi:
- Je?li uczestnik pracowa? w II turach, to swj dziennik musi wys?a? dwoma odr?bnymi listami: jednym log za CW i SSB, drugim za RTTY.
- W temacie listu nale?y poda? TYLKO swj znak wywo?awczy.
- Log musi byc niespakowanym za??cznikiem do listu maj?cym w nazwie TYLKO znak wywo?awczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5XX - sp5xx.log, log stacji SQ9XYZ/2 sq9xyz_2.cbr itp.).
Nagrody: za I; II i III miejsce w ka?dej grupie klasyfikacyjnej dyplom oraz inne nagrody pozyskane od sponsorw.
Dla zwyci?zcy w grupie E (pozosta?e stacje na CW) sponsor ?wi?tokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" Sp. z o.o. ufundowa? bilet rodzinny na wybrany poci?g rozk?adowy w sezonie 2010.
W?rd wszystkich pozosta?ych uczestnikw zawodw rozlosowane zostan? upominki ufundowane przez sponsorw.
Sponsorami s?:
1. Dyrekcja Zak?adu Przewozw Towarowych PKP CARGO w Tarnowskich Grach sponsor dyplomw i nagrd oraz sfinansowanie wysy?ki nagrd.
2. Redakcja magazynu ?wiat Radio sponsor trzech rocznych i trzech p?rocznych prenumerat ?wiat Radio.
3. ICOM Polska sp. z o.o. Sopot sponsor gad?etw z logiem ICOM.
4. ?wi?tokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" sponsor biletu rodzinnego.

Dla stacji kolejowych, ktre zdob?d? najwi?ksz? ilo?? punktw przewidziano specjalne wyr?nienia w dwch kategoriach a) stacje klubowe; b) stacje indywidualne. Punkty dla stacji kolejowych b?d? liczone ??cznie za wszystkie emisje (CW, SSB, RTTY)
Dyskwalifikacja:
Za nieprzestrzeganie postanowie? niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji mo?e byc tak?e niesportowe zachowanie zg?oszone przez innych operatorw.
Komisja: Grzegorz Rymer SQ9JKD, Leszek Subocz, Ryszard Lerch. Decyzje komisji s? ostateczne.
Adres strony internetowej organizatora: www.sq9jkd.prv.pl


Regulamin cz??ci VHF
Organizator: Grzegorz Rymer SQ9JKD (sq9jkd@wp.pl) ; wsp?organizator i sponsor - Dyrekcja Zak?adu Przewozw Towarowych PKP CARGO w Tarnowskich Grach.
Patronat medialny: Redakcja magazynu "?wiat Radio".
Cel: popularyzacja Dnia Kolejarza w ?rodowisku krtkofalarskim.
Uczestnicy: stacje klubowe i nadawcy indywidualni. Termin: ostatni czwartek listopada (26.11.2009 r.) w godzinach od 20.00 do 21.00 UTC. Obowi?zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
Pasmo i emisje: 145 MHz FM. QSOs via przemienniki nie s? zaliczane.
Klasyfikacje:
Grupa A - stacje indywidualne
Grupa B stacje klubowe
Wymiana: RS + nr QSO + WW loc.
Punktacja: za 1 km odleg?o?ci od korespondenta (QRB) 1 pkt; QSOs w obr?bie tego samego WW loc. (np. JO94RG) 1 pkt.
Wynik ko?cowy: suma punktw za QSOs. Poniewa? zawody rozliczane b?d? przez program komputerowy samodzielne obliczanie wyniku nie jest konieczne.
Dzienniki w ci?gu 14 dni na adres: sq9jkd@wp.pl (format Cabrillo) lub Grzegorz Rymer SQ9JKD, ul. Ro?dzie?skiego 21, 42-600 Tarnowskie Gry.
- W temacie listu nale?y poda? TYLKO swj znak wywo?awczy.
- Log musi byc niespakowanym za??cznikiem do listu maj?cym w nazwie TYLKO znak wywo?awczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5XX - sp5xx.log, log stacji SQ9XYZ/2 sq9xyz_2.cbr itp.).
Nagrody: za I; II i III miejsce w ka?dej grupie klasyfikacyjnej dyplom oraz inne nagrody pozyskane od sponsorw. W?rd wszystkich pozosta?ych uczestnikw zawodw rozlosowane zostan? upominki ufundowane przez sponsorw.
Sponsorami s?:
1. Dyrekcja Zak?adu Przewozw Towarowych PKP CARGO w Tarnowskich Grach sponsor dyplomw i nagrd oraz sfinansowanie wysy?ki nagrd.
2. Redakcja magazynu ?wiat Radio sponsor trzech rocznych i trzech p?rocznych prenumerat ?wiat Radio.
3. ICOM Polska sp. z o.o. Sopot sponsor gad?etw z logiem ICOM.
Komisja: Grzegorz Rymer SQ9JKD, Leszek Subocz, Ryszard Lerch. Decyzje komisji s? ostateczne.
Adres strony internetowej organizatora: www.sq9jkd.prv.pl
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video

Shoutbox
Musisz się zalogować aby wysłać wiadomość.

[off] 21-02-2019 17:29
Poradnik DMR - Tom 26 wydanie3 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=112

[off] 13-02-2019 22:24
Poradnik systemu C4FM - Tom 34 wydanie2 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=111

[off] 25-11-2018 16:21
Licencja i co dalej 2 - TOM 41 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=110

[off] 17-10-2018 22:35
Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) (tom 4) TOM 40 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=108

[off] 17-10-2018 22:33
Łączności świetlne - Tom 39 - do pobrania http://www.suched...oa
d_id=107

[off] 23-05-2018 21:26
Technika słabych sygnałów - Tom 38 - Emisja FT8 do pobrania http://www.suched...oa
d_id=106

Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Wygenerowano w sekund: 0.13 - 44 zapytań MySQL 2,215,104 unikalne wizyty