Styczeń 17 2022 22:27:07
Nawigacja
Suchedniów Team
SQ7BQO - Paweł
SP7VUG - Robert
SQ7PH - Magda
SP7CMS - Jacek
SP7EWD - Jerzy
SP7GHD - Bogusław
SP7VUN - Wiesław
SP7WQZ - Zdzisław
SQ7BQL - Tomek
SQ7TBA-Alojzy ex.SP7CEZ
SP8DXZ-Tadeusz ex.SP7DXZ

SP9DYA-Marek ex.SP7DYA

SQ7ECV - Robert-nieaktywny
SP7VTW-Janusz-nieaktywny
SP7WQD-Janusz-nieaktywny
SQ7FPS - Tomek-silent key
SQ7ECU - Zbyszek-silent key
SQ7LQF - Mirek-silent key
SQ7KI - Andrzej-silent key
SQ7BQJ-Jacek-silent key
SP7JSK-Krzysztof-silent key
SP7OMD - Marek-silent key
Ślady userów strony na: aprs.tomul.net
- ost. 12 godzin
SQ7BQO/m
SP7VUG/m
SQ5DCP/m
SQ7BCZ/m
SQ7DUF/m
SP7PA/m-ex.SQ7WPA/m
Ostatnie artykuły
· Gdy skrzynka antenow...
· Z archiwum SP7GHD
· Pingwinek jest nam p...
· Prosty schemat gener...
· Jak poprawnie zamont...
IP
IP'
Świat Radio Marzec 2021


Wspieramy

Rotator Bannerów
Klub starachowickich krtkofalowcw
Nawigacja
Artykuły » Anteny » QQ Jacka SP7CMS - "wersja bambusowa"
QQ Jacka SP7CMS - "wersja bambusowa"

Jacek Borowski SP7CMS
e-mail: sp7cms@go2.pl


ANTENA QUBICAL QUAD

14 - 28 MHz + WARC wed?ug SP7AID


1.Wst?p
2.Opis i wykonanie
3.Rysunki i zdj?cia
4.Podzi?kowania
5.Uwagi ko?cowe

Wst?p

Wykonany i opisany Qubical Quad – jest moim trzecim quadem, pierwszy zrobi?em w/g ksi??ki Anteny KF i UKF Kol. Bie?kowski i Lipi?ski opisany na str.398 Piramida Qubical Qad autor 5A5TO - musz? powiedzie?, ?e chodzi? ca?kiem nie?le. Poleca?bym go kolegom ktrzy maja ma?o miejsca na dachu. Ma on jeszcze jedna zalet? – jest odporny na wiatr dzi?ki zwarto?ci konstrukcji. Drugi to by? Quad 5-pasmowy jednoelementowy tzw. ramki. I wreszcie trzeci QQuad by? 2 elementowy R+W na pasma: 14-21-28 MHz + WARC, powsta? on w oparciu o wyliczenia (na cz??? pasma SSB) Kol. Elka SP7AID. Zawsze chcia?em mie? anteny pe?nowymiarowe zamkni?te. Uwa?am przy tym, ?e antena QQ, to krlowa anten, nie ujmuj?c nic innym antenom. Koszty wykonania anteny przy cenach z roku 2006 to maksymalnie 400-500 Pln. Anten? mam juz 2 lata i do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Wytrzyma?a nawet silny „ORKAN”- ktry nas nawiedzi? w lutym 2007 r.-
Parametry do jakich powinni?my d??y? to oko?o : zysk G=8.2 dB, S= 0.17 lambda.

OPIS

Cze?? zasadnicza i bardzo wa?na to – krzy?ak: R + W. Mo?e by? wykonany z dwch po?wek , na jednej 4 rurki przyci?te (na frezarce k?ty) i dospawane pod odpowiednimi k?tami (rysunek) i przedzielon? rur? mocuj?c? i drug? tak? sam? p?ytk? - razem je ??czymy i mamy opisany element. Tak wykona? kol. Elek Sp7AID. Ja natomiast wykona?em to samo ale na jednej p?ycie 10 mm stalowej, po obu stronach. Uwaga na k?ty! -musza by? takie same i tak samo rozmieszczone jak na za??czonych schematach, inaczej b?d? komplikacje i wszystko b?dzie nam sprawia?o mas? k?opotw! R?nica (grubo?? rury mocuj?cej) S -odleg?o?? mi?dzy R - W , w przypadku zainstalowania jednej p?yty moim zdaniem b?dzie mia?a minimalny wp?yw . Reflektor z wibratorem spinamy w 4 miejscach linka ?eglarska 2 na dole i 2 na grze, robi si? wtedy zwarta konstrukcja. Przy konstrukcji krzy?aka trzeba w wersji -”bambusowej „ bra? pod uwag? ?rednice rurek do ktrych b?dziemy mocowa? (wk?ada?) tyczki ja da?em 1 i ¼ cala.

T Y C Z K I

Mog? by? aluminiowe – dwucz??ciowe ??czone tekstolitem – moim zdaniem trwalsze, ale dro?sze (patrz SP7AID -opis). Ja zastosowa?em tyczki bambusowe (jednolite 4.5m), dost?pne w sklepach, prowadzonych przez wschodnich handlowcw. Cena tyczek komplet (8 sztuk) wyniesie oko?o 80 - 100 Pln. Nale?y tak? tyczki wysuszy? (ale nie na s?o?cu) w jakim? przewiewnym zadaszonym miejscu, nast?pnie smarujemy je pokostem (nie lakierami) , po wyschni?ciu , owijamy termokurczliwa ta?ma izolacyjna stosowan? w elektryce, niektrzy mwi? aby zastosowa? koszulki termokurczliwe (nie sprawdza?em). Bambusy zwykle p?kaj? wzd?u? i si? rozwarstwiaj?, dlatego te zabiegi s? potrzebne i niezb?dne, ko?ce mo?na zala? parafin?.

PRZEKA?NIKI

Potrzebne b?d? nam po to aby anten? mo?na zasila? jednym kablem i rozdzieli? pasma 14-21- 28 MHz od pasm WARC. Wygoda jest du?a a przy okazji oszcz?dno?? kabla. W przypadku braku przeka?nika potrzebne b?d? dwa kable antenowe (tak jest w moim przypadku). Przeka?nik mocujemy pod anten? a dalej ju? jednym kablem 50 ohm do TRX-a.

LINKI -RAMKI

Ja poci?gn??em to miedzian? link? (lepiej si? naci?ga ni? drut). Wymiary jak w tabeli dla pasma w cz??ci SSB. Dla telegrafii mo?na inaczej wyliczy?. Ramki musz? by? zamkni?te (p?tla), w dolnej ale mo?na tez wybra? gr? po bokach instaluj?c dopasowania b?dzie zmiana polaryzacji anteny. Cze?? doln? wybran? - na po?owie uziemi?em wszystkie ramki – punkt 0.- (rys) Pod??czaj?c zasilanie z TRX -a przez dopasowanie transformator gamma, b?dzie wtedy pracowa?a tylko ramka na dane pasmo – bo b?dzie w rezonansie.

ZASILANIE

Amatorskie Anteny Kf i UKF str,392 i w za??czniku Rysunki i Zdj?cia. Zasilanie wykona?em od gniazda UC -1 do poszczeglnych ramek – ?y? kondensatorw kablem (gruby 50 ohm) – oczywi?cie osobno WARC.

STROJENIE W - WIBRATOR

Wykonane z zastosowaniem kabla koncentrycznego (grubego) jako kondensatora dopasowanie transformator gamma. Ja zrobi?em to praktycznie tak – nie bawi?c si? w zawi?e wyliczenia ( co do ktrych mia?em problemy w poprzednich antenach). Potrzebny jest miernik pojemno?ci. Kawa?ek kabla grubego np: 10 cm ma = x pf, wed?ug niego wyliczmy inne odcinki. W miejsce przysz?ego gamma dopasowania – podstawiamy kondensator zmienny ja mia?em od Pioniera ale mo?e by? i inny – doczepiamy „w?s” od d?. np: 20 cm (drut miedziany). Ten „w?s” jedn? strona przylutowujemy do statora a druga do ramki anteny pod k?tem 90 stopni, zaginaj?c przy ko?cu w miejscach podanych w tabeli (dla ka?dego pasma osobno).- Dodajemy rozprki (plastik lub drewno). Drugi koniec kondensatora do??czmy do linii zasilaj?cej. Dopasowanie gamma i „w?s biegn? „ rwnolegle do ramki. Mamy wi?c jakby uk?ad, ktry praktycznie dobrze sie stroi, pod warunkiem ?e wymiary b?d? odpowiednie. Robimy suwak, ktry montujemy do „w?sa „ i ramki. Przesuwaj?c nim wst?pnie stroimy na rezonans a po zestrojeniu lutujemy. Nast?pnie kr?c?c kondensatorem – ustawiamy najmniejszy SWR, Ja pos?ugiwa?em si? TRX-em (do zasilania) a p?niej sprawdza?em MFJ-tem. Pami?ta? nale?y ze antena jest blisko ziemi w moim przypadku tak by?o a co mia?o wp?yw - po podniesieniu SWR si? zmieni? ale nie tak du?o. Robimy teraz w?a?ciwe dopasowanie transformator gamma z kabla grubego koncentrycznego 50 ohm. Mierzymy kondensator (zmienny) wraz z #8222;w?sem „ wyliczamy ile [cm] kabla grubego uci?? i mierzymy pojemno?? tego kabla z dodanym do oplotu „w?sem” powinna by? przybli?ona.- Po zamontowaniu, w??czeniu zasilania z TRX-a suwakiem dostrajamy na jak najmniejszy SWR odczytany na reflektometrze (czasem trzeba lekko przyci?? i kabel) i tak ka?da ramk? uzbrajamy. ?y?? (t? z gamma dopasowania) ??czymy z ?y?a kabla zasilaj?cego danej ramki. Po zestrojeniu wszystkich ramek – osobno (u mnie z innego gniazda) tak samo stroimy WARC. Podci?gamy anten? w gr? i ka?de pasmo badamy od nowa na SWR. Po opuszczeniu na d? anteny, manipulujemy suwakami aby dane ramki dostroi? dok?adniej na minimum SWR. Zabawy by?o du?o ale efekty do?? dobre. SWR- uzyskiwa?em przewa?nie do 1.5 na pasmach a i szeroko pasmowo?? anteny by?a zadowalaj?ca.


Strojenie R -REFLEKTOR

Tutaj to ja si? zbytnio nie przyk?ada?em bazowa?em jedynie na wymiarach z tabeli (owe 3%), oraz na raportach kolegw z innych kontynentw - stara?em sie nawi?zywa? QSO ze stacjami polskoj?zycznymi i dopiero eksperymentowa?em. Ramki na d?ugo?? (tabela) zamykamy (p?tla) zawieszamy na bambusach, nie ??cz?c ich z sob?. Stroi? mo?na stroikami, polecam opis strojenia z ksi??ki ju? uprzednio wymienionej. Ostatnio zbudowa?em sobie miernik pola w.cz wg literatury krtkofalarskiej i sprbuje dopracowa? ten temat.


Podzi?kowania

Serdecznie dzi?kuje wszystkim kolegom ktrzy mi pomogli w r?ny sposb, bez nich ta antena prawdopodobnie by?aby jeszcze „w robocie”, a tak to ju? troch? ??czno?ci zrobi?em i tak:
SP7AID Kol. Elek – za udost?pnienie dokumentacji, wszelkie rady,
i spostrze?enia jak i uwagi co do mojej anteny oraz
weryfikacje niniejszego opracowania.
SP7WQZ Kol. Zdzis?aw – za bezinteresowna pomoc w wykonaniu
(frezowanie rurek do krzy?aka)
SP7GHD Kol. Bogdan – du?a pomoc przy pomiarach i u?ycie
jego przyrz?du MFJ
SQ7ECU Kol. Zbyszek – pomoc przy stawianiu masztu
SQ7KI kol. Andrzej - jak wy?ej,
SQ7ECV Kol. Robert - jak wy?ej.
Moderatorzy naszej stronki:
SP7VUG i SQ7BQO za zrobienie z tego, co napisa?em czego? co by? mo?e zadowoli kolegw czytaj?cych, a bardzo chcia?bym aby mieli z tego po?ytek.
Podzi?kowania dla autorw ksi??ki „Amatorskie Anteny KF i UKF”
Zdzis?aw Bie?kowski SP6LB i Edmund Lipi?ski, ktr? si? pos?u?y?em (wydanie z 1978) , a ktra jest wci?? aktualna.

Uwagi ko?cowe

Do napisania tego artyku?u sk?oni?a mnie ilo?? wej?? na stron?, gdzie s? zdj?cia mojej anteny, o ktrej mwi?em swoim korespondentom w czasie rozmw na KF. Jestem tylko praktykiem i co do teorii, to mo?e kto? inny mo?e wi?cej dopisa?. Teori? zaczerpn??em g?wnie z ksi??ek i z Internetu.

W SP Istnieje ju? kilkana?cie wykona? QQ wg SP7AID i koledzy sobie te anteny chwal?, ale to „bambusowe” chyba pierwsze. :) Celowo nie podaje parametrw anteny: zysku, t?umienia, ale wiem, ?e od kiedy QQ wg SP7AID stoi na moim maszcie ?wiat dla mnie si? otworzy? i przy tym nie kosztowa?o mnie to du?o.

Prosz? kolegw jeszcze raz o baczne zwrcenie uwagi na KRZY?AK, a szczeglnie na K?TY !!! - aby si? wszystko p?niej ?adnie zgadza?o.

Opis wykonania krzy?aka antenowego


Powodzenia w konstruowaniu anteny
Vy73! Jacek SP7CMS

Wej?cie do galerii SP7CMS

P.S.
Nie wiem wszystkiego o antenach i nie mog? bra? odpowiedzialno?ci za czyje? wykonania wg tego opisu. Jestem tylko praktykiem a nie teoretykiem, a to co opisa?em jest wynikiem moich do?wiadcze? z ni?. Fotografie mojej anteny i Kol. Elka SP7AID s? w galerii na tej stronie . Wszelkie uwagi dotycz?ce tej anteny prosz? o przesy?anie na mj email.

Dodatkowy opis na sp-hm.pl


Jacek SP7CMS
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Przetłumacz stronę

Nasze położenie geograficzne
51°3′ 45″ N 20°52′ 30″ E

PGA:SQ05-loc:KO01KB

                 
Logowanie
Znak Krótkofalarski

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 30
· Najnowszy użytkownik: HF7ST
Mapa burzowa Polski
Mapa burzowa Polski
Losowa fotografia
Najnowsze video
Propagacja
Current Solar Activity:
Solar X-Rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status

© by N3KL.org

Propagation Monitor:
2m Aurora:
Status
2m Sporadic-E in EU:
Status
2m Sporadic-E in NA:
Status

© by GoodDX.net

Tropo Europa
Solar-Terrestrial Data
Wygenerowano w sekund: 0.09 - 30 zapytań MySQL 2,778,210 unikalne wizyty